PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums, interneto svetainės https://www.mycoach.lt/ (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę svetainėje,  susisiekę  el. paštu ar telefonu, o taip pat kurie gaunami vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis.

Gautus asmens duomenis (asmeninė informacija ir kt.) tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau — Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, nuostatų.

Kokius Jūsų asmens duomenis  renkame el. svetainėje?

  • el. paštu ar telefonu
  • vardas pavardė

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai:

(a)           Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti Interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi Interneto svetaine; 

(b)           Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Jūsų atpažinimui, kai grįžtate į Interneto svetainę. Tai leidžia Duomenų valdytojui pateikti pagal Jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.